Natuur

Natura 2000.

Het Rhederlaag valt binnen het Natura 2000 gebied, en fungeert binnen het Gelders natuurnetwerk als verbindingszone tussen de Veluwezoom, uiterwaarden en de stroomdal graslanden. Het reliëf van de kronkelwaarden is een van de kern-karakteristieken van dit gebied, zoals ook de nog overgebleven stroomruggen.
Momenteel wordt door Natuurmonumenten in de Koppenwaard en Vaalwaard intensief geïnvesteerd om de natuurwaarden te versterken. Ook voor de andere delen van Rhederlaag
liggen er kansen voor versterking van het natuurlijke landschap:
– ruimte geven voor ontwikkeling van ooibossen
– habitat voor flora en fauna versterken, o. a. door ondiepten aan te brengen.

Dit prachtige gebied huisvest enorme hoeveelheden vogels, waarbij ook tamelijk zeldzame. Juist het waarnemen van zeldzame soorten brengt meer recreanten naar het gebied, ook buiten het hoofdseizoen. Het blijft fascinerend om een zeearend of een ijsvogel te zien voorbij vliegen. Op haar website benoemt de provincie Gelderland het als volgt:
“Natura 2000-gebieden zijn de pareltjes onder de natuurgebieden. De kwaliteit van deze bijzondere gebieden in dit Europese natuurnetwerk willen we behouden en waar mogelijk verbeteren.”
Het beheer van het Rhederlaag dient er ook op gericht zeldzame, beschermde diersoorten te behouden. De nu nog aanwezige populaties van onder andere otter, bever, rugstreeppad, rivierdonderpad, bittervoorn, modderkruiper, knoflookpad, kamsalamander, ijsvogel, aalscholvers dienen beschermd. Het Rhederlaag moet ook als winterbestemming van eenden, zwanen, ganzen en meeuwen fungeren.

Klimaatpark IJsselpoort.

Het Rhederlaag maakt deel uit van het project Klimaatpark IJsselpoort. Dit project is in ontwikkeling en af en toe zijn er voorlichtingen. Het klimaatpark beoogt een natuurgebied te vormen dat van Westervoort doorloopt tot de Havikerwaard. En dat met een industriële overnachtingshaven?

Bestemmingsplan.

De gemeente Zevenaar heeft  het voornemen vóór het einde van 2017 een nieuw bestemmingsplan voor het gebied op te stellen. Laten we vooral opletten dat daar geen zaken in komen die echt ongewenst zijn! We gaan ervan uit dat de gemeente dat ook bespreekt met het opgerichte gebiedsplatform. Maar we zullen zeker actief zijn naar de gemeente toe!